Biểu mẫu Thuế thu nhập cá nhân – TNCN theo thông tư 84/2008/TT-BTC

MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 01-DKT Cap MST
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 02

02 to khai khau tru TL-TC mo
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 03

03 to khai khau tru tu TN khac moi
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 04

04 to khai khau tru TL-TC moi
Xem Tải xuống

MẪU BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐÃ KHẤU TRỪ

05 Bang ke 5a-5b to khai QT khau tru TL-TC moi
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

05 to khai QT khau tru TL-TC mo
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân cư trú)

06 Mau – 06Quyet toan TN khac moi
Xem Tải xuống

MẪU BẢNG KÊ CHI TIẾT THU NHẬP TÍNH THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ ĐẦU TƯ VỐN

06 Mau BANG KE 06 TNCN CH TIET KHAU TRU MOI
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho cá nhân khai trực tiếp với cơ quan thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công)

07 TK 07- KK-TNCN mo
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI TẠM NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai)

08 Mau 08A
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho nhóm cá nhân kinh doanh)

08 Mau 08B KK-TNCN
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI TẠM NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai)

08 Mau 08 moi
Xem Tải xuống

MẪU THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 09/KK–TNCN)

09 PL 09A TL TC moi
Xem Tải xuống

MẪU THU NHẬP TỪ KINH DOANH

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 09/KK–TNCN )

09 PL 09B TN KD moi
Xem Tải xuống

MẪU GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 09/KK–TNCN )

09 PL 09C.KK-TNCN moi
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh)

09 TK 09- KK – QT -TNCN moi
Xem Tải xuống

MẪU THÔNG BÁO Nộp thuế thu nhập cá nhân

10-1 THONG BAO NOP KEM TK 10
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán)

10 mau 10A mo
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuế)

10 Mau 10 cn an dinh moi
Xem Tải xuống

MẪU THÔNG BÁO Nộp thuế thu nhập cá nhân

11-1 THONG BAO NOP KEM TK 11 moi
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản)

11 TK 11 bat dong san OK moi
Xem Tải xuống

MẪU THÔNG BÁO Nộp thuế thu nhập cá nhân

12-1 THONG BAO NOP KEM TK 12 moi
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn)

12 Mau 12 chuyen nhuong von moi
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán)

13 Mau 13 chuyen nhuong chung khoan moi
Xem Tải xuống

MẪU BẢNG KÊ CHI TIẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ CHUYỂN NHƯỢNG TRONG NĂM

13 PL 13A- moi
Xem Tải xuống

MẪU THÔNG BÁO Nộp thuế thu nhập cá nhân

14-1 THONG BAO NOP KEM TK 14 mo
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho cá nhân nhận thừa kế, quà tặng)

14 Mau 14 – thua ke, qua tang moi
Xem Tải xuống

MẪU ĐĂNG KÝ ÁP DỤNG NỘP THUẾ ĐỐI VỚI CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN

15 Mau 15 – Dang ky CN chung khoan moi
Xem Tải xuống

MẪU MẪU ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

16 Mau 16- Dang ky CN phu thuoc moi
Xem Tải xuống

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

17 Don de nghi cap bien lai khau tru moi
Xem Tải xuống

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

18 Mau 18 – Mien giam moi
Xem Tải xuống

MẪU TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho cá nhân cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng từ nước ngoài)

19 to khai tu TN khac tu NN moi
Xem Tải xuống

MẪU BẢNG QUY ĐỔI THU NHẬP SAU THUẾ RA THU NHẬP TRƯỚC THUẾ

20 Bang quy doi thu nhap Phu luc 1 moi
Xem Tải xuống

MẪU BẢNG HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THEO BIỂU THUẾ LUỸ TIẾN TỪNG PHẦN

(đối với thu nhập thường xuyên)

21 Bang tinh thue rut gon Phu luc 02 moi
Xem Tải xuống

MẪU THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP NĂM

22 Mau 20 Thu xac nhan thu nhap
Xem Tải xuống