Biểu mẫu thông báo thành lập chi nhánh công ty

Phụ lục III-1

 TÊN DOANH NGHIỆP

Phụ lục III-1

 TÊN DOANH NGHIỆP

 
   

 


  


 

Số: …………..

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 


  


 

……, ngày…… tháng…… năm ……

 

THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Đăng ký hoạt động chi nhánh với các nội dung sau:

1. Tên chi nhánh (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………………………..

2. Địa chỉ chi nhánh:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………….. Fax: …………………………………………..

Email: …………………………………………………………….. Website: ……………………………………

 

3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam):

  STT

        Tên ngành

          Mã ngành

 

 

 

 

 

 

4.  Người đứng đầu chi nhánh:

Họ tên người đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………. Giới tính: ……………..

Sinh ngày: ………………… /……. /……. Dân tộc: …………………….  Quốc tịch: ……………………………

Chứng minh nhân dân số: ……………………………………………………………………………………………….

Ngày cấp: …………………. /……. /……. Nơi cấp: …………………………………………………………………….

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ………………………………………………

Số giấy chứng thực cá nhân: ……………………………………………………………………………………………

Ngày cấp: …………………. /……. /……. Ngày hết hạn: ………. /……. /……. Nơi cấp: ……………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………………………….. Fax: …………………………………………..

Email: ……………………………………………………………………….. Website: ……………………………………

5. Thông tin đăng ký thuế:

STT

Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

1

Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố trực thuộc tỉnh: ………………………

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………Fax: …………………..

Email: …………………………………………………………………

2

Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp chi nhánh được dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….

3

Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập

 

 

Hạch toán phụ thuộc

 

 

 

4

Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày …..…/..……. đến ngày …..…./.…….

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

5

Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………………

6

Đăng ký xuất khẩu (Có/Không): ……………………………………

7

Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):

Tài khoản ngân hàng: ……………………………………………….

Tài khoản kho bạc: ………………………………………………….

8

Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Giá trị gia tăng

 

 

Tiêu thụ đặc biệt

 

 

Thuế xuất, nhập khẩu

 

 

Tài nguyên

 

 

Thu nhập doanh nghiệp

 

 

Môn bài

 

 

Tiền thuê đất

 

 

Phí, lệ phí

 

 

Thu nhập cá nhân

 

 

Khác

 

 

 

9

Ngành, nghề kinh doanh/Nội dung hoạt động chính: ……………..

…………………………………………………………………………

Doanh nghiệp cam kết:

– Trụ sở chi nhánh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

– Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 

Các giấy tờ gửi kèm:

-…………………..

-…………………..

-…………………..

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 


 


 Chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động liệt kê tại mục 3 dự kiến là nội dung hoạt động chính của chi nhánh tại thời điểm đăng ký.

 

Download biểu mẫu : Tại đây