Biểu mẫu hành chính theo TT01/2011/BNV

MẪU BẢN SAO VĂN BẢN

MẪU BẢN SAO VĂN BẢN

Mau Ban sao van ban 
Xem Tải xuống

MẪU BIÊN BẢN

Mau Bien ban 
Xem Tải xuống

MẪU GIẤY BIÊN NHẬN

Mau Bien nhan 
Xem Tải xuống

MẪU CÔNG ĐIỆN

Mau Cong dien 
Xem Tải xuống

MẪU CÔNG VĂN

Mau Cong van 
Xem Tải xuống

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN

Mau giay chung nhan
Xem Tải xuống

MẪU GIẤY GIỚI THIỆU

Mau Giay gioi thieu 
Xem Tải xuống

MẪU GIẤY MỜI

Mau Giay moi 
Xem Tải xuống

MẪU GIẤY NGHỈ PHÉP

Mau Giay nghi phep 2 
Xem Tải xuống

MẪU GIẤY NGHỈ PHÉP 2

Mau Giay nghi phep 
Xem Tải xuống

MẪU NGHỊ QUYẾT CÁ BIỆT

Mau Nghi quyet ca biet 
Xem Tải xuống

MẪU NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mau Nghi quyet cua HDQT 
Xem Tải xuống

MẪU NGHỊ QUYẾT CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND

Mau Nghi quyet cua TTHDND 
Xem Tải xuống

MẪU PHIẾU CHUYỂN

Mau Phieu chuyen 
Xem Tải xuống

MẪU PHIẾU GỬI

Mau Phieu gui 
Xem Tải xuống

MẪU QUYẾT ĐỊNH CÁ BIỆT CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND

Mau Quyet dinh ca biet cua TT HDND 
Xem Tải xuống

MẪU QUYẾT ĐỊNH GIÁN TIẾP

Mau Quyet dinh gian tiep 
Xem Tải xuống

MẪU QUYẾT ĐỊNH TRỰC TIẾP

Mau Quyet dinh truc tiep 
Xem Tải xuống

MẪU THƯ CÔNG

Mau Thu cong 
Xem Tải xuống

MẪU VĂN BẢN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH

Mau van ban ban hanh kem theo Quyet dinh 
Xem Tải xuống

MẪU VĂN BẢN CÓ TÊN LOẠI CỦA CÁC BAN HĐND

Mau van ban co ten loai cua cac Ban HDND 
Xem Tải xuống

MẪU VĂN BẢN CÓ TÊN LOẠI CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Mau van ban co ten loai cua Doan dai bieu Quoc hoi
Xem Tải xuống

MẪU VĂN BẢN CÓ TÊN LOẠI KHÁC

Mau van ban co ten loai khac 
Xem Tải xuống