Tạm ngừng kinh doanh

Tạm ngừng kinh doanh
Thời gian tạm ngừng của một công ty là 1 năm và công ty được tạm ngừng tối đa là 2 năm bao gồm 1 năm tạm ngừng và 1 năm gia hạn tạm ngừng. Trong thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh, công ty không được cấp phép thực hiện bất kỳ giao dịch nào bao gồm ký kết hợp đồng với khách hàng, xuất hóa đơn và báo cáo thuế.