Cấp lại ĐKKD - con dấu - mẫu dấu

Giấy phép kinh doanh
Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, việc thất lạc giấy phép đăng ký kinh doanh, con dấu hay đăng ký mẫu dấu thường xuyên xảy ra, điều này ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của doanh nghiệp.